EN ไทย 日本の 汉语
freeidol@hotmail.com

พิธีกรไทยอังกฤษ (MC Thai Eng)

พิธีกร 2 ภาษาไทยอังกฤษ (MC Thai-Eng) คือพิธีกรที่มีความชำนาญในการใช้ภาษาทั้งไทยและอังกฤษในการนำเสนอ ซึ่งงานจะมีหลากหลาย เช่น งานวางศิลาฤกบริษัท งานอิเว้นท์ งานสัมนา งานแต่งงาน ฯลฯ

เนื่องจากงานพิธีกรไทยอังกฤษต้องใช้ทักษะทั้งในด้านการพูด และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งน้องๆเหล่านี้จะมีอยู่ไม่มากนัก เรทราคาสำหรับงานนี้จึงจะสูงเป็นพิเศษ

นอกจากน้องๆจะต้องมีบุคลิคที่ดีแล้ว ความสามารถในการสื่อสารก็จะต้องดีด้วย การใช้คำและสำเนียงภาษาอังกฤษ และ ไทยไปพร้อมกัน ต้องฝึกฝนเป็นเวลานาน

เอ็มซี 2 ภาษา เอ็มซี 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ เอ็มซีไทยอังกฤษ MC Thai-Eng